Personuppgiftspolicy

Här kan du ta del av Nybro Stora Hotellets personuppgifts- & integritetspolicy.

Integritet / GDPR

Här kan du läsa om vad en personuppgift är och hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress och personnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) vill vi informera om att dina personuppgifter från vårt webbformulär kommer att behandlas. Vi sparar och behandlar personuppgifter så som namn, e-post och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig och besvara ditt meddelande. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det samtycke som du lämnade innan du skickade in webbformuläret. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post info@nybrostorahotellet.se .

Mer information om GDPR kan du få via Datainspektionen.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som, med ditt samtycke, placeras på din dator när du besöker en webbplats. Beroende på vilken typ av cookie det är kan den ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på webbplatsen eller spåra vilka sidor du besöker. Det finns två olika sorters cookies:

  • Cookies som sparas under en längre (begränsad) tid, och
  • Cookies som försvinner när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies).

För mer information om cookies och hur du kan stänga av dem besök Post- och telestyrelsens webbplats.

Radera och stänga av cookies

Vill du stänga av eller radera cookies går det att göra i din webbläsare. Hur du raderar och hanterar cookies finns det information om i din webbläsares hjälpmeny.

Kontaktuppgifter:

Nybro Stora Hotellet
Mellangatan 11
360 30 Nybro

****************  In english ********************

Privacy Policy

Here you can find information about Nybro Stora Hotell’s personal data & privacy policy.

Integrity / GDPR

Here you can read about what a personal data is and how we process your personal data and what rights you have.

What is a personal information?

A personal data is all information about slag that can be attributed to a living natural person. Examples of personal information may be name, address and social security number.

How do we use your personal information?

According to the Data Protection Regulation (”GDPR”), we want to inform you whether your personal data from our web form will be processed. We store and process personal data such as names, e-mails and telephone numbers. The purpose of such treatment is to be able to contact you and respond to your message. The legal basis for processing your personal data is the consent you provided before submitting in the web form. You have the right at any time to withdraw your consent to the treatment. A revocation does not affect the legality of the treatment within the consent was revoked. You have the right to contact us if you want information about the information we hold about you, to request rights, transfer or to request that we limit the processing, to object or to delete your information. You can do this by contacting us at info@nybrostorahotellet.se. More information about GDPR can be obtained through the Data Inspectorate.

What is a cookie?

A cookie is a small text file that, with your consent, is placed on your computer when you visit a website. Depending on what type of cookie it is that can dig as visitors can access various features of websites or track which pages you visit. There are two different sorting cookies: Cookies stored for a longer (limited) time, and Cookies that disappear when you close your browser (so-called session cookies). For more information about cookies and how to turn them off, visit the Swedish Post and Telecom Agency’s website.

Delete and turn off cookies

If you want to disable or delete cookies you can do this in your browser. How to delete and manage cookies is information about your browser’s help menu. 

Contact details:
Nybro Stora Hotellet
Mellangatan 11
360 30 Nybro